Vedtægter for Foreningen Nr. Aaby Bio.

§1. Navn og hjemsted

1.1  Foreningens navn er Foreningen Nørre Aaby Bio.

1.2  Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.

§2. Foreningens formål

2.1 Foreningens primære formål er at benytte Nørre Aaby Bios lokaler til fremvisning af film for voksne, unge og børn.

2.2 Foreningens sekundære formål er at afholde – alene eller i samarbejde – andre kulturelle arrangementer og aktiviteter.

§3. Medlemskab

3.1 Som medlem kan optages enhver person, som har interesse for biografens virke, såvel aktivt som passivt.

3.2 Medlemskabet følger kalender året.

3.3 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves for et år ad gangen.

3.4 Foreningens medlemmer hæfter ikke for gæld i foreningen, og har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, eller andel i dens overskud og eventuelle formue.
Ved udtrædelse af foreningen, kan der ligeledes ikke gøres krav gældende om udbetaling af andel af foreningens eventuelle formue

3.5 Kontingentet eller dele af det, tilbagebetales ikke ved udmeldelse i løbet af et kalenderår.

3.6 Et medlem, der ikke respekterer foreningens vedtægter, eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En sådan eksklusion kan indankes af det ekskluderede medlem, på den næstkommende generalforsamling.

§4. Foreningens ledelse

4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

4.2 Bestyrelsen udpeger repræsentanter til evt. eksterne foreninger og organisationer. Repræsentanterne refererer til bestyrelsen.

4.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. I ulige år vælges 3 medlemmer, og i lige år vælges 4 medlemmer.

4.4 Der vælges 2 suppleanter for en etårig periode.

4.5 En suppleant, sidder i hele det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

4.6 Bestyrelses og udvalgsarbejde er ulønnet.

4.7 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

4.8 Bestyrelsen udarbejder referat fra hvert bestyrelsesmøde.

4.9 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

§5. Generalforsamling

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, på nær når det gælder vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

5.2 Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, såfremt der er betalt kontingent for indeværende år senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april.

5.4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved opslag i biografen.

5.5 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar, og offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

5.6  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

5.7  Afstemninger og personvalg, skal foregå skriftligt såfremt ét medlem fremsætter begæring herom.

5.8  Beslutninger træffes ved simpelt flertal,

5.9  Såfremt personvalg foregår skriftligt, stemmes der således, at der skal skrives det antal navne på stemmesedlen, der skal vælges. Alle navne tillægges samme vægt.

5.10 Valgbar til alle valg er alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen. Såfremt et medlem ikke er til stede på generalforsamlingen, skal vedkommende forinden skriftligt have meddelt sit kandidatur til bestyrelsen, senest dagen før generalforsamlingen.

5.11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt

5.12 I forbindelse med generalforsamlingen afgør dirigenten suverænt eventuelle tvivlsspørgsmål, der ikke er taget højde for i vedtægterne og bestemmer afstemningsmåden.

§6. Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver dette. Skriftlig begæringen herom til bestyrelsen skal være ledsaget af forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinærgeneralforsamling.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 1 uge efter begæringens modtagelse og afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside og ved opslag i biografen.

§7. Vedtægtsændringer

7.1 Vedtægtsændringer kan besluttes ved simpelt flertal når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§8. Regnskab og økonomi

8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2 Foreningens regnskab revideres og godkendes af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne og revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen, og de må ikke være medlem af bestyrelsen.

8.3 Foreningens daglige økonomiske drift varetages af kassereren, evt. i samarbejde med ekstern bogholderiassistance, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.

§9. Hæftelse og tegning.

9.1 Ingen af foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af eventuelle arbejdsgrupper og udvalg hæfter personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

9.2 Foreningen tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller kassereren.

9.3 Bestyrelsen kan udstede prokura

9.4 Låntagning kan kun finde sted, efter accept fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§10. Foreningens opløsning

10.1 Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 flertal af samtlige af foreningens medlemmer. Såfremt forslaget ikke opnår det nødvendige flertal, kan foreningen opløses når mindst 2/3 af de fremmødte på 2 af hinanden efterfølgende generalforsamlinger, med mindst 3 ugers mellemrum stemmer for forslaget.

10.2 Ved opløsning tilfalder foreningens formue formål til gavn for borgere i Nørre Aaby og omegn, efter beslutning truffet ved simpelt stemmeflertal på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på stiftende Generalforsamling den 18-01-2012.

Revideret på Ordinær generalforsamling den 29-03-2023