Generalforsamlingen 2023 blev afholdt onsdag d. 19. marts kl. 18.00 i biografen.

Alle, der har betalt kontingent for 2023 senest tirsdag d. 21. marts 2023, har stemmeret.
Alle medlemmer af foreningen, der deltager i generalforsamlingen, kan efter generalforsamlingen se aftenens film

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag –
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
8. Eventuelt

Bestyrelsen stiller 2 ændringsforslag til vedtægterne, så vedtægterne beskriver den praksis, der gennem alle årene har været vedr. regnskabet, og som også er praksis i andre biografer.

Det 1. forslag vedr. § 5.4, hvor den sidste sætning: … ” Indkaldelse og revideret regnskab kan rekvireres ved henvendelse til foreningen”, foreslås slettet.

Det 2. forslag vedr. § 8.2 der foreslås slettet. Hvorefter §8.3 bliver til §8.2, og §8.4 bliver til §8.3.
§8.2 har ordlyden: “Det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside, mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling”.
Det har aldrig været praktiseret, og er heller ikke gængs praksis hos andre biografer.